KONKURS NA RYMOWANKĘ „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Zachęcamy wszystkich uczniów  do wzięcia udziału w konkursie polegającym na wymyśleniu rymowanki.

ZASADY

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów Szkoły  Podstawowej
w Turzym Polu.

2. Zakres tematyczny  rymowanki  ma nawiązywać do tegorocznego  hasła  obchodów DBI „Dzień Bezpiecznego  Internetu: Działajmy  razem” .

3. Celem konkursu jest wybór najciekawszych rymowanek na temat bezpiecznego internetu, utrwalenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa
w internecie,  kształtowanie właściwej postawy wobec technologii informacyjnej.

4. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną rymowankę.

5. Nie będą oceniane prace zaczerpnięte z książek i internetu.

6 . W pracy należy podać: imię i nazwisko autora, klasę, tytuł rymowanki .

7.Rymowanka powinna być napisana czcionką Arial, wielkość 14.

Prace należy dostarczyć do 27.02.2019 r. do gabinetu pedagoga szkolnego.
Rozstrzygnięcie konkursu:  28.02.2019r.

Postanowienia końcowe
1. Wszystkie rymowanki zostaną zebrane i opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
2. Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu: Beata Konieczna, Maria Pelc, Lesław Błaż (opiekun SU)